Opret din MyEden-konto

Indtast dit kunde nummer her
Indtast dit faktura nummer her
Vilkår og betingelser

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Aftalen på disse vilkår og betingelser er endelige og bindende, når både kunden og Eden Springs Denmark AS (“Eden Springs”) har underskrevet aftalen.
I tilfælde af at der lejes/leases gennem en af Eden Springs’ eksterne finansieringspartnere, udgør den eksterne finansieringspartners generelle vilkår og betingelser også en del af det samlede kontraktgrundlag.

1.    Ordrer og levering af vand og kaffe
Eden Springs påtager sig at levere vand og kaffe samt tilbehør i overensstemmelse med den aftale leveringshyppighed eller efter ordrer modtaget fra kunden. Hvis der er indgået en aftale om en leveringshyppighed af vand og kaffe, indvilliger kunden også i kun at forbruge vand og kaffe fra Eden Springs i overensstemmelse med aftalen.

Levering vil normalt ske til kundens adresse inden for 2-10 hverdage, afhængigt af område, efter Eden Springs har modtaget en ordre fra kunden, med mindre andet er aftalt mellem parterne. Eden Springs forbeholder sig forsinkelser. Hvis der forekommer en uventet forsinkelse eller et tab, bedes du kontakte Eden Springs.

18,9 liters flasker leveret af Eden Springs kan og må ikke genfyldes af kunden med vand eller andet indhold.

2.    Levering af udstyr
Eden Springs kontrollerer, at alt udstyr leveret til kundens rådighed, er blevet testet og fungerer som beregnet på tidspunktet for leveringen. Hvis udstyret ikke virker korrekt, foretager Eden Springs en udskiftning eller finder en udbedring.

3.    Modtagelse af vare 
Kunden er forpligtet til at kontrollere det modtagne udstyr samt de modtagne varer, både hvad angår kvalitet og kvantitet. Udstyr, hvortil der henvises i denne aftale, er maskiner (kildevandskølere, drikkevandskølere, kaffe maskiner), Eden Springs har leveret i overensstemmelse med aftalen.

Hvis der er mangelfuldheder i forsyningen af vand, kaffe og tilbehør, skal kunden informere Eden Springs skriftligt eller mundligt inden for 7 dage efter modtagelse af levering. Hvis der ikke indgives en klage til tiden, frasiger kunden sig retten til at appellere mod Eden Springs vedrørende de leverede varer.

Hvis det leverede udstyr har en fejl, skal kunden informere Eden Springs skriftligt eller mundligt herom, øjeblikkeligt efter fejlen er blevet identificeret. Hvis kunden ikke giver besked om det, øjeblikkeligt efter fejlen er blevet fundet, og ikke senere end 24 måneder (ufravigelig frist for notifikation) efter modtagelsen af varer, ugyldiggøres retten til at appellere mod Eden Springs.
I tilfælde af en klage begrænses Eden Springs' ansvar til genlevering eller udbedring.

4.    Service
Service på udstyr dækket af en serviceaftale mellem Eden Springs og kunden må kun foretages af Eden Springs' autoriserede servicepersonale eller anvist af Eden Springs.
I tilfælde af at der er indgået en serviceaftale, i overensstemmelse med aftalen, udføres der lovbestemt inspektion/service ved bestemte intervaller for de følgende produktgrupper:

Kildevandskøler (BWC)
Der foretages service to gange om året (i overensstemmelse med retningslinjerne fra Watercoolers EU).
Kontraktlig service tager sig primært af forebyggende målinger i overensstemmelse med det gyldige vedligeholdelsesprogram, hvor hanerne og sættet rengøres. Der vil blive foretaget eftersyn for lækager indvendigt og udvendigt. Kabinettet og drypbakken rengøres. 

Kunden er forpligtet til at rengøre maskinen, udløbshanen og drypbakken hver dag. 

Yderligere service-/teknikerbesøg, der ikke er dækket af serviceaftalen, faktureres til de aktuelle dags priser.

Drikkevandskølere (POU)
Der foretages service én gang om året (i overensstemmelse med retningslinjerne fra EPDWA – European Point of Use Drinking Water Association). 
Kontraktlig service tager sig primært af forebyggende målinger i overensstemmelse med det gyldige vedligeholdelsesprogram, hvor hanerne og sættet rengøres. Der vil blive foretaget eftersyn for lækager indvendigt og udvendigt. Kabinettet og drypbakken rengøres. 

Kunden er forpligtet til at rengøre maskinen, udløbshanen og drypbakken hver dag.

Yderligere service-/teknikerbesøg, der ikke er dækket af serviceaftalen, faktureres til de aktuelle priser.

Kaffemaskiner/-bryggere (OCS)
Serviceaftalen omfatter forebyggende vedligeholdelsesbesøg 1-2 gange om året i overensstemmelse med maskinens behov og forbrugsniveauet. Der vil blive foretaget eftersyn for lækager indvendigt og udvendigt. Pakninger/ventiler efterses og udskiftes efter behov. Maskinen rengøres for kaffeolier, efterses og smøres efter behov. Servicen afsluttes med intern og ekstern rengøring af maskinen. 

Ud over ovenstående dækker en fuld serviceaftale alle omkostninger for teknisk nedbrud, herunder reservedele relateret til normal brug. Nedbrud pga. kundens forkerte brug af udstyret vil blive afkrævet af kunden til de aktuelle dags priser.

Yderligere service-/teknikerbesøg og reservedele, der ikke er dækket af serviceaftalen, faktureres til de aktuelle dags priser.

Hvis der er indgået en anden serviceaftale i forbindelse med ovenstående, vil det blive angivet i aftalen. 

Kunden er forpligtet til at rengøre maskinen dagligt i overensstemmelse med instruktioner givet på tidspunktet for installationen.

5.    Kontraktperiode
Kontraktperioden starter på dagen for installationen.

Aftaleperioden er min. 24 måneder, med mindre andet er angivet i aftalen. Kontraktperioden fornys automatisk i yderligere 12 måneder, hvis opsigelsen fra kunden ikke er sket mere end 3 måneder inden slutningen af hver kontraktperiode. Ellers vil det stå i kontrakten.

Fleksible kontrakter kan annulleres når som helst, se 11. Opsigelse og forsømmelse for yderligere oplysninger.
Hvis der lejes/leases gennem en ekstern finaniseringspartner, svarer kontraktperioden for serviceaftalen mellem kunden og Eden Springs til leje-/leasingaftaleperioden og er ligeledes uigenkaldelig gennem aftaleperioden.

6.    Priser, betingelser for betaling og gebyrer
Kunden påtager sig at betale det angivne beløb i overensstemmelse med aftalen og at overholde alle betalingsbetingelser, som angivet i aftalen. Hvis kunden har indgået en serviceaftale med Eden Springs, påtager kunden sig at betale den månedlige service foreskrevet i aftalen gennem kontraktperioden. Leje og service opkræves forud. Der opkræves betaling for vand, kaffe, ingredienser og andre forbrugsprodukter efter levering.

Betalingsbetingelsen er netto 14 dage, med mindre andet er aftalt. I tilfælde af sen betaling vil der blive opkrævet et påmindelsesgebyr for hver påmindelse. Derudover reserverer Eden Springs retten til at opkræve en forsinket betalingsrente i overensstemmelse med loven. Kunden skal kompensere leverandøren for alle omkostninger forbundet med påmindelser, inddrivelse af gæld, tilbagelevering af maskine eller andre omkostninger i overensstemmelse med denne aftale. Eden Springs reserverer retten til at tilbageholde levering og/eller service, hvis kunden ikke betaler det aftalte beløb under aftalen eller på anden vis ikke opfylder sine forpligtelser. 

For kunder uden en fast leveringsaftale for vand og kaffe reserverer Eden Springs retten til at opkræve et administrationsgebyr for ordrer under den aktuelt minium beløbsgrænse . En fakturaservice opkræves for afsendelse af papirfaktura. 

Som en del af Eden Springs’ certificering som CO2-neutral tilføjes der et klimakompensationsgebyr til hver faktura.
Installation af udstyret foretages af leverandøren og opkræves i henhold til den aktuelle pris. Det er kundens ansvar at levere udstyret tilbage, og det kan administreres af leverandøren mod et returservicegebyr.

Hvis der lejes/leases gennem en ekstern finansieringspartner, kan der kræves betaling for service i henhold til serviceaftalen af den eksterne finansieringspartner på vegne af Eden Springs. Derudover henvises der til vilkårene og betingelserne i den eksterne finansieringspartners generelle vilkår og betingelser.

Forudbetalte aftaler er ikke refunderbare.

7.    Prisændringer
Priser på produkter og tjenester kan ændres alt efter stigningen i nettoprisindekset, den generelle lønjustering, eventuel lokal ekstraafgift, ændringer i råvare- eller leverandørpriser, valutakurser, moms eller lignende. Eden Springs reserverer retten til at ændre priser efter behov.

8.    Ejerskab
Produkternes ejerskab overføres til kunden, når kunden har betalt den fulde købspris samt eventuelle påløbne omkostninger.
Lejegenstanden er udelukkende leverandørens ejendom. Kunden har ikke noget andet krav på lejegenstanden end det, der er angivet i denne aftale.
Udstyr dækket af en leje-/leasingaftale gennem en ekstern finansieringspartner forbliver den eksterne finansieringspartners ejendom i overensstemmelse med den eksterne finansieringspartners generelle vilkår og betingelser.

9.    Pant
18,9 liters dunke er genanvendelige og bliver genbrugt. Derfor opkræver Eden Springs pant, som leveres tilbage til kunden, når flasken leveres tilbage i en genanvendelig tilstand.

10.    Kundens forpligtelser
Kunder med en serviceaftale med Eden Springs er forpligtede til kun at forbruge produkter forsynet af Eden Springs. Hvis kunden bruger produkter fra andre leverandører i udstyret, har Eden Springs retten til at fakturere et månedligt gebyr.

Det er kundens ansvar at kontrollere og sikre, at aftalens indhold er i overensstemmelse med kundens ordre, og at kundens underskriver har bemyndigelsen til at indgå aftalen.

Udstyr gjort tilgængeligt til kunden skal altid opbevares af kunden, og denne skal foretage omhyggelig service af det. Hvis udstyr bliver beskadiget af kunden eller håndteret forkert, så udstyret ikke længere kan bruges til formålet, vil kunden blive opkrævet for udstyrets reparation og reparationsomkostninger.

Kunden garanterer generel adgang til udstyret dækket af en serviceaftale for Eden Springs' medarbejdere i løbet af kontraktperioden.

Kunden er helt ansvarlig for lejet/leaset udstyr, og hvis udstyret bliver stjålet eller på anden vis ikke længere er i kundens besiddelse, bliver kunden faktureret et beløb lig med udstyrets handelsværdi afgjort af Eden Springs baseret på de aktuelle retningslinjepriser. Kunden’s egen forsikring skal dække dette.

Hvis der lejes/leases gennem en ekstern finansieringspartner, er kunden forpligtet til at abonnere på forsikring under den eksterne finaniseringspartners generelle vilkår og betingelser.

11.    Opsigelse og forsømmelse
Enhver opsigelse af serviceaftalen skal indsendes skriftligt til Eden Springs.

Opsigelse af begge sider skal foretages 3 måneder inden slutningen af en kontraktperiode. Hvis opsigelsen ikke sker til tiden, vil aftaleperioden automatisk blive forlænget i yderligere 12 måneder.

Hvis kunden har indgået en fleksibel kontrakt, kan annulleringen af kontrakten foretages når som helst. Kontrakten vil være gældende, indtil den forudbetalte periode er afsluttet, hvilket betyder, at udsendte fakturaer ikke vil blive krediteret. Hvis den fleksible kontrakt annulleres inden for de første 12 måneder, reserverer Eden Springs retten til at opkræve et håndteringsgebyr.

Hvis kunden i betydelig grad undlader at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen, har Eden Springs retten til at opsige aftalen med det samme.

Et betydeligt brud anses herunder, men er ikke begrænset til, følgende forhold:
a)    Kundens gentagne sene betalinger, hvor Eden Springs som minimum har givet én påmindelse om dette.
b)    Kunden ophører med at betale, bliver insolvent, indtræder i rekonstruktion eller bliver erklæret konkurs.

Hvis kunden i betydelig grad overtræder vilkårene i aftalen, og Eden Springs som følge deraf ophæver aftalen, vil de resterende betalinger i serviceaftaleperioden være til forfald øjeblikkeligt, og det kræves derefter, at kunden øjeblikkeligt betaler et beløb svarende til de resterende betalinger under serviceaftalen (samt, hvis relevant, aftalt minimumsforbrug af vand og kaffe) i overensstemmelse med Eden Springs-aftalen, minus evt. sparede servicegebyrer.

Hvis der lejes/leases gennem en ekstern finansieringspartner, er serviceaftalen mellem kunden og Eden Springs, ligesom leje-/leasingaftalen, uigenkaldelig gennem kontraktperioden. Der henvises også til den eksterne finansieringspartners generelle vilkår og betingelser.

12.    Ansvarsbegrænsning
Eden Springs’ ansvar under denne aftale er begrænset til genlevering eller udbedring.

Eden Springs påtager sig ikke ansvar for fejl og tab ud over vilkårene i denne aftale. Dette gælder for eventuelt tab, fejlen måtte forårsage, herunder driftstab, mistede arbejdsfortjenester og andre indirekte tab.

Eden Springs er ikke ansvarlig for skader på kundens ejendom eller flytbar ejendom, der forekommer efter udstyret og/eller produkterne er blevet leveret til kunden. 

Eden Springs påtager sig ikke ansvar for fejl i udstyret forårsaget af, at udstyret bliver anvendt til formål, der er udenfor den normale brug, kundens fejl, kundens forkerte brug, kundens manglende vedligeholdelse af udstyret og skader, der måtte opstå som et resultat af ændringer eller reparationer foretaget af uautoriserede personer.

I det omfang Eden Springs kan holdes ansvarlig for en tredjepart, kræves det af kunden, at denne holder Eden Springs skadesløs i samme omfang, som Eden Springs' ansvar er begrænset til denne aftale. 
Eden Springs har en produkt- og ansvarsforsikring.

13.    Fortrolighed
Alle oplysninger relateret til kontraktmeddelelse eller oplysninger, der måtte opstå under kontraktperioden, skal behandles som fortrolige og må kun offentliggøres efter godkendelse fra begge parter.

14.    Overførsel af rettigheder
Eden Springs reserverer retten til at tildele alle rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjeparter uden kundens forudgående samtykke.
I tilfælde af en fusion eller overtagelse bliver denne kontrakt overført til den nye virksomhed med de samme vilkår og betingelser.

15.    Ændringer til vilkårene og betingelserne
Eden Springs reserverer retten til at ændre disse vilkår og betingelser i det nødvendige omfang. Dette kan være at justere virksomhedens vilkår til ændrede juridiske krav eller lignende, men er ikke begrænset til dette.

16.    Force majeure
Eden Springs kan ikke holdes ansvarlig, hvis forsinkelser af manglende overensstemmelse skyldes force majeure, herunder men ikke begrænset til krig, borgerlige uroligheder, interferens af offentlige myndigheder, forbud mod import eller eksport eller andre sager ud over Eden Springs' kontrol.

17.    Lov og jurisdiktion
Enhver tvist, der måtte opstå mellem Eden Springs og kunden, skal bilægges af de almindelige danske domstole med dansk lov.